หลักสูตรการฝึกอบรมประจำเดือนมีนาคม 2564 ซึ่งรองรับ  ผู้เรียนทั้งคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา หากอาจารย์ท่านใดประสงค์จะให้นักศึกษาเข้าอบรมหลักสูตรใดนอกเหนือจากวัน-เวลาที่กำหนดในตาราง สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและกำหนด วัน-เวลาได้ที่คุณอาภรณ์ ไชยสุวรรณ โทร. 73340 หรือทางemail : caporn@wu.ac.th ทั้งนี้หากสนใจหลักสูตรการอบรมประจำเดือนมีนาคม 2564 สามารถลงทะเบียนได้ที่ https://clmkm.wu.ac.th/training/register/ และสามารถดูรายละเอียดการอบรมเพิ่มเติมได้ที่ https://clmkm.wu.ac.th/training/

แนะนำหลักสูตรที่น่าสนใจสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
หลักสูตร Turnitin for student  หลักสูตร online resources + Turnitin และหลักสูตร Online resource + Endnote X9 + Turnitin

Facebook Comments