ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับชาติประจําปี ๒๕๖๔ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จะจัดงานประชุมวิชาการในวันคล้ายวัน สถาปนา ครบรอบ ๕๕ ปี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจําปี ๒๕๖๔ หัวข้อเรื่อง การคาดการณ์อนาคต นวัตกรรมเพื่อกลยุทธ์การพัฒนาอย่างยั่งยืน “Innovation foresight for Sustainable development strategies” ในวันพฤหัสบดีที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. ในรูปแบบ Hybrid Conference จัดงาน ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์และระบบออนไลน์ผ่านทาง Zipevent Live โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้มีการผลิตงานวิจัยและเผยแพร่ผลงานวิจัย ในด้านต่าง ๆ

เชิญชวนนักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ ประจําปี ๒๕๖๔ ตามวันเวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ โดยสามารถลงทะเบียน online ได้ที่ http://conference.nida.ac.th

Facebook Comments