ด้วย สํานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศ กําหนดจัดงาน  “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๔ (Thailand Research Expo 2021) ครั้งที่ ๑๖ ขึ้น ระหว่างวันที่ ๒๗ มิถุนายน – 9 กรกฎาคม ๒๕๖๔  ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชัน เซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินเป็นการส่วนพระองค์ เป็นประธานในพิธีเปิด งานในวันจันทร์ที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.  ซึ่งในงานดังกล่าวจัดให้มีกิจกรรม Thailand Research Expo Symposium 2021 ขึ้นด้วย เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิจัย นักวิชาการ และบัณฑิตศึกษา      ได้นําเสนอผลงาน ในการประชุมทางวิชาการระดับประเทศ อันนําไปสู่ความก้าวหน้าทางการวิจัย การสร้างเครือข่ายทางวิชาการ และยกระดับผลงานวิจัยให้ได้มาตรฐาน  จึงขอเชิญชวน นักวิจัย นักวิชาการและบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมนําเสนอ ดังกล่าว

Download

Facebook Comments