ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้จัดสรรงบประมาณสําหรับเป็นทุนอุดหนุนโครงการวิจัย สําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จํานวน ๑,๓๐๐,๐๐๐ บาท  (หนึ่งล้านสามแสนบาทถ้วน) เพื่อให้การรับสมัครทุนอุดหนุนโครงการวิจัยสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุน อุดหนุนโครงการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการจัดสรรทุน สําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม  ๒๕๖๓ ให้รับสมัครทุน อุดหนุนโครงการวิจัยสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยสามารถยื่นใบสมัครขอรับทุน เดือนกุมภาพันธ์ – ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
รายละเอียดเพิ่มเติม : ประกาศรับสมัครอุดหนุนโครงการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
Facebook Comments