หลักสูตรการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดให้มีการนำเสนอความก้าวหน้าในการทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก ประจำภาคเรียนที่ 2/2563 ในวันที่ 16-17 มกราคม 2564 เวลา 09.00 – 17.00 น. ผ่านโปรแกรม Zoom

โดยนักศึกษา ป.เอก และ ป.โทได้นำเสนอในหัวข้อดังต่อไปนี้
1. คุณพิรศุษม์ เกตุเลิศประเสริฐ “Knowledge management of the Retopology process of three-dimensional high poly models”
2. คุณณัฐวุฒิ กลิ่นรุ่งโรจน์ “Singing melody extraction using frequency analysis.”
3. คุณอุไรพร ใหม่อยู่ “Hybrid Recommendation of Choosing Employers for Co-operative Education: A Case Study of Business Administrator Program in Logistics Management.”
4. คุณกศิมา โต๊ะหมิด “Detecting fake news on social media by using text mining approach”
5. คุณธีรัช สายชู “The BCI system for assistive mobility control”
6. คุณจักริน วีแก้ว “Reservoir Inflow Time Series Forecasting Using Machine Learning Model with Climate Indices”
7. คุณมโนรส บริรักษ์อราวินท์ “Hybrid Auditory P300-Speech Imagery-based Brain-Computer Interface System for Assistive Device Control”
8. คุณนันท์นภัส ศิริบุญญพัฒน์ “Development of Visual Stimulation Method of User-Friendly SSVEP-based BCI System for Assistive Technology “
9. คุณถิรเจตน์ ชูเกลี้ยง “Block chain technology”

Facebook Comments