หลักสูตรการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ  สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก  ประจำปีการศึกษา 2563 (เรียนวันเสาร์อาทิตย์)  จัดการเรียนการสอน ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  จังหวัดนครศรีธรรมราช

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ปริญญาเอก)  เปิดรับสมัครมาแล้วตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 เป็นรุ่นแรก  ปัจจุบันกำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาปีการศึกษา 2563  เป็นรุ่นที่ 9  เป็นหลักสูตร 3 ปี

จุดเด่นของหลักสูตร

(1) เป็นหลักสูตรที่เน้นการสร้างทักษะในการทำวิจัยที่สามารถนำไปต่อยอดในการสร้างนวัตกรรมได้ (2) เป็นหลักสูตรที่มีความร่วมมือทางด้านการวิจัยกับสถาบันในต่างประเทศ (3) เป็นหลักสูตรที่ส่งเสริมและสนับสนุนการทำวิจัยด้วยอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยที่สามารถเชื่อมโยงกับงานวิจัยในศาสตร์ต่างๆ เช่น Human-computer Interaction (HCI), Internet of Things (IoT), Data Science, Data Analytics เป็นต้น (4) เป็นหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนในลักษณะสองภาษา (ไทย/อังกฤษ) (5) เป็นหลักสูตรที่เน้นการเผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ (6) เป็นหลักสูตรที่มีอาจารย์ที่มีศักยภาพและประสบการณ์ในการทำวิจัยสูง

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ  (ปริญญาโท)  หลักสูตร  2  ปี มีนักศึกษาแล้ว 20 กว่ารุ่น โดยได้ทำการเปิดสอนมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2544 เป็นรุ่นแรก จุดเด่นของหลักสูตร

1) เน้นทักษะในด้านการบริหารจัดการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่สอดคล้องกับนโยบาย“ประเทศไทย 4.0” 2) เน้นการทำวิจัยทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่สอดคล้องกับนโยบาย “ประเทศไทย 4.0” 3) มีอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย สามารถทำวิจัยโดยใช้เครื่องมือในการทำวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4) นักศึกษามีทักษะในการทำวิจัย และสามารถนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ

สนใจสมัครสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

1. สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์  อาคารวิชาการ 3 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

โทรศัพท์:  0-7567-2204, 0-7567-2212,  0-7567-2400 Website:  http://www.mit-wu.info Fanpage :  https://www.facebook.com/walailakmit/

2. หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อาคาร SM TOWER ชั้น 19  โทร 0-2299-0950-1   http://bkk.wu.ac.th/

3. หรือสมัคร online ได้ที่ http://entry.wu.ac.th/graduate/home.asp

Facebook Comments