ขอแสดงความยินดีกับคุณพิรศุษม์ เกตุเลิศประเสริฐ นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและ คุณธีรัช สายชู หลักสูตรหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่รับทุนอุดหนุนโครงการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา

โดยได้จัดทำสัญญารับทุนในวันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 – 11.30 น. ณ ห้องประชุม AD 3411 ชั้น 3 อาคารปฏิบัติการสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ซึ่งมี รศ.ดร.จรัญ บุญกาญจน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานและ รศ.ดร.พูลพงษ์  บุญพราหมณ์ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการวิจัย ร่วมแสดงความยินดีต่อนักศึกษาที่ได้รับทุนฯ

Facebook Comments