ในวันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2563  ที่ผ่านมา  ทางหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตและหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (MIT) 

ได้จัดให้มีการสัมมนาให้กับนักศึกษาทั้งระดับปริญญาเอกและปริญญาโท  ในรายวิชา  MIT-991 Seminar

โดยมีนักศึกษา ป.โท และ ป.เอก เข้ารับฟังการเสนอแนะแนวทางในการทำวิทยานิพนธ์ จากผู้อำนวยการหลักสูตร รองศาสตราจารย์  ดร.พูลพงษ์ บุญพราหมณ์   เพื่อนำไปใช้ในการทำวิจัยวิทยานิพนธ์และนักศึกษาระดับปริญญาโท ที่ยังไม่มีโครงร่างวิทยานิพนธ์  อาจารย์ก็ได้เสนอแนวทางในการจัดหาหัวข้อโครงร่างแก่นักศึกษาด้วย

Facebook Comments