ขอแสดงความยินดีกับคุณ คุณธิดา  บุตรรักษ์ นักศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ที่ได้ผ่านการสอบวิทยานิพนธ์ เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา ในหัวข้อ Algorithms Development for Detecting Tandem Repeats in DNA Sequences ซึ่งมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์  ใจรังษี  เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และ ดร.ศิษเฎศ  ทองสิมา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม

โดยมีรายนามกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ดังนี้


1. รศ.ดร.วัฒนพงศ์ เกิดทองมี 

ประธานกรรมการ

2. ผศ.ดร.สุภาภรณ์  ใจรังษี 

กรรมการ (อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์)

3. ดร.ศิษเฎศ  ทองสิมา 

กรรมการ (อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม)

4. ดร.ชลิตา ธูปสุวรรณ   

กรรมการ

5. รศ.ดร.ชุลีรัตน์  จรัสกุลชัย 

กรรมการ

การสอบครั้งนี้เป็นการสอบที่มีคณาจารย์ทั้งจากภายในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัยเข้าร่วมเป็นกรรมการสอบ ซึ่งจัดการสอบในวันที่ 11 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 – 15.30 น.  ณ ห้องประชุม 268 อาคารวิชาการ 3 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และผ่านระบบ ZOOM ซึ่งมีนักศึกษาระดับปริญญาเอก คณาจารย์ และผู้สนใจท่านอื่นๆ เข้าร่วมรับฟังในการสอบครั้งนี้ด้วย

Facebook Comments