ด้วยหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (MIT) สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ จะมีการสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษาระดับปริญญาเอก
ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2563 ในวันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 – 15.30 น. ณ หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ชั้น 19 อาคาร SM TOWER  , ห้องประชุม 268 อาคารวิชาการ 3 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

รายชื่อนักศึกษาสอบวิทยานิพนธ์ คือ นางสาวธิดา บุตรรักษ์ หัวข้อวิทยานิพนธ์เรื่อง “Algorithms Development for Detecting Tandem Repeats in DNA Sequences”
โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์ ใจรังษี เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และ ดร.ศิษเฎศ ทองสิมา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม

โดยมีรายนามกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ดังนี้

  1. รองศาสตราจารย์ ดร.วัฒนพงศ์ เกิดทองมี- ประธานกรรมการ
  2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์ ใจรังษี – กรรมการ (อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์)
  3. ดร.ศิษเฎศ ทองสิมา – กรรมการ (อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม)
  4. ดร.ชลิตา ธูปสุวรรณ – กรรมการ
  5. รองศาสตราจารย์ ดร.ชุลีรัตน์ จรัสกุลชัย – กรรมการ

ทั้งนี้หากมีผู้สนใจเข้ารับฟังการสอบของนักศึกษาดังกล่าว สามารถส่ง email มาได้ที่ aumpalika.nu@mail.wu.ac.th ภายในวันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563

Facebook Comments