คุณพิมพ์พรรณ ลิ่มศิลา  หลักสูตร  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต   สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (MIT)

สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมี ผศ.ดร.ฐิมาพร เพชรแก้ว  เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ได้นำเสนอผลงานในหัวข้อ “เรื่อง การออกแบบระบบสนับสนุนการแก้ไขเหตุขัดข้องโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสง กรณีศึกษาศูนย์ปฏิบัติการบำรุงรักษาเคเบิลใยแก้วนำแสงภูมิภาค พื้นที่ 3.1  บริษัท ทีโออี จำกัด (มหาชน)”

ในงานการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 11 (The 11th Hatyai National and International Conference)  เมื่อวันที่ 17 กรกฏาคม 2563 ที่ผ่านมา ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (Online Conference)   

Facebook Comments