เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา คุณชาลินี พรรธนะแพทย์ นักศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่ผ่านการสอบวิทยานิพนธ์ ในหัวข้อ “ A Hybrid Model for Coronary Heart Disease Prediction in Thai Population ” ซึ่งมี ดร.ชนันท์กรณ์ จันแดง เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และ รองศาสตราจารย์ ดร.ชุลีรัตน์ จรัสกุลชัย เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม

โดยมีรายนามกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ดังนี้
ประธานกรรมการสอบ – ดร.ชูชาติ หฤไชยะศักดิ์
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ – ดร.ชนันท์กรณ์ จันแดง
กรรมการสอบ – รศ.ดร.ชุลีรัตน์ จรัสกุลชัย
กรรมการสอบ – ผศ.ดร.วัลลา ตันตโยทัย
กรรมการสอบ– ดร.ณิชนันทน์ กิตติพัฒนบวร

การสอบครั้งนี้เป็นการสอบที่มีคณาจารย์ทั้งจากภายในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัยเข้าร่วมเป็นกรรมการสอบ ทางหลักสูตรฯ จึงยังคงใช้ระบบ Zoom ร่วมในการสอบครั้งนี้และยังมีนักศึกษาระดับปริญญาเอก คณาจารย์ และผู้สนใจท่านอื่นๆ เข้าร่วมรับฟังในการสอบครั้งนี้ด้วย

Facebook Comments