หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (MIT) สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ จะมีการสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษาระดับปริญญาเอก
ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2563 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป ณ หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ชั้น 19 อาคาร SM TOWER และระบบ Zoom

รายชื่อนักศึกษาสอบวิทยานิพนธ์ คือ นางสาวชาลินี พรรธนะแพทย์ : ในหัวข้อ “ A Hybrid Model for Heart Disease Prediction in Thai Population ”

มีดร.ชนันท์กรณ์ จันแดง เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และ รศ.ดร.ชุลีรัตน์ จรัสกุลชัย เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม

โดยมีรายนามกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ดังนี้

ประธานกรรมการสอบ – ดร.ชูชาติ หฤไชยะศักดิ์

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ – ดร.ชนันท์กรณ์ จันแดง

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (ร่วม) – รศ.ดร.ชุลีรัตน์ จรัสกุลชัย

กรรมการสอบ – ผศ.ดร.วัลลา ตันตโยทัย

กรรมการสอบ – ดร.ณิชนันทน์ กิตติพัฒนบวร

ทั้งนี้หากมีผู้สนใจเข้ารับฟังการสอบของนักศึกษาดังกล่าว สามารถส่ง email มาได้ที่ jjarinna@gmail.com ภายในวันอังคารที่ 1 กรกฎาคม 2563

Facebook Comments