ภาพบรรยากาศการสอบวิทยานิพนธ์ ของนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยใช้ระบบ ZOOmเมื่อวันพุธที่ 17 มิถุนายน 2563 คุณสลิลทิพย์  รัสมะโน นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
สอบวิทยานิพนธ์ ในหัวข้อ “การพัฒนาออนโทโลยีฐานความรู้การแพทย์พื้นบ้านด้วยสมุนไพร Knowledge-based ontology development Folk healers for Herb” ซึ่งมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์ ใจรังสี เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

โดยมีรายนามกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ดังนี้
ประธานกรรมการสอบ – ดร.ชนันท์กรณ์  จันแดง
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ – ผู้ข่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์ ใจรังษี

กรรมการสอบ/ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก – ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิรยา สิทธิสารการสอบครั้งนี้เป็นการสอบที่มีคณาจารย์ภายในจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกเข้าร่วมเป็นกรรมการสอบ ทางหลักสูตรจึงยังคงใช้ระบบ Zoom ร่วมในการสอบครั้งนี้ด้วย และมีนักศึกษาระดับปริญญาทั้งระดับปริญญาโทและปริญญาเอก คณาจารย์ และผู้สนใจท่านอื่นๆ เข้าร่วมรับฟังในการสอบครั้งนี้ด้วย