ประชาสัมพันธ์การรับสมัครทุนอุดหนุนโครงการวิจัยสำหรับนักศึกษา

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครทุนอุดหนุนโครงการวิจัยสำหรับนักศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบที่ 3

ขยายเวลารับสมัครถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563

นักศึกษาที่สนใจ สามารถศึกษารายละเอียดการสมัครได้ ดังนี้
– คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ขอรับทุน คุณสมบัติโครงการวิจัยที่ขอรับทุน และเงื่อนไขในการรับทุน click >>> https://qrco.de/bbN9Vy
– กรอบงบประมาณที่สนับสนุน click >>> https://qrco.de/bbNS5w
– แบบฟอร์มใบสมัคร (Application form) click >>> https://qrco.de/bbNRsu