ด้วยหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (MIT) สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จะมีการสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษาระดับปริญญาโท

  • วันพุธที่ 17 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. ผ่านระบบ Zoom
    – นางสาวสลิลทิพย์ รัสมะโน : “การพัฒนาออนโทโลยีฐานความรู้การแพทย์พื้นบ้านด้วยสมุนไพร Knowledge-based ontology development Folk healers for Herb”
    โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์ ใจรังษี

รายนามคณะกรรมการสอบดังนี้

  1. ดร.ชนันท์กรณ์ จันแดง : ประธานกรรมการสอบ
  2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์ ใจรังษี
  3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิรยา สิทธิสาร

ทั้งนี้หากมีผู้สนใจเข้ารับฟังการสอบของนักศึกษาดังกล่าว ส่ง email มาได้ที่ jjarinna@gmail.com ภายในวันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2563

Facebook Comments