หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (MIT) สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์  จะมีการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ นักศึกษาระดับปริญญาเอก  ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2562  ในวันพฤหัสบดีที่  11  มิถุนายน 2563 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป โดยผ่านระบบ Zoom

รายชื่อนักศึกษาสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ คือ  นายธีรัช  สายชู : โดยสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ในหัวข้อ “ Brain Computer Interface for disabled people using Motor imagery ”

มีรองศาสตราจารย์ ดร.พูลพงษ์ บุญพราหมณ์  เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

โดยมีรายนามกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ดังนี้

ประธานกรรมการสอบ                      – ศาสตราจารย์ ดร.ธนารักษ์  ธีระมั่นคง    

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์           – รองศาสตราจารย์ ดร.พูลพงษ์  บุญพราหมณ์

กรรมการสอบ/ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก   – ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยรรยงค์ พันธ์สวัสดิ์

กรรมการสอบ/ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก   – อาจารย์ ดร.เทพชัย  ทรัพย์นิธิ

กรรมการสอบ/อาจารย์ประจำ          – อาจารย์ ดร.ชนันท์กรณ์  จันแดง

ทั้งนี้หากมีผู้สนใจเข้ารับฟังการสอบของนักศึกษาดังกล่าว สามารถส่ง email มาได้ที่ jjarinna@gmail.com ภายในวันพุธที่ 10 มิถุนายน 2563

Facebook Comments