ขอเชิญเข้าฟังการนำเสนองาน ของนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก หลักสูตรการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในรายวิชา MIT – 991 Seminar ในวันเสาร์ที่ 2 พฤษภาคม 2563 ตามตารางดังต่อไปนี้

โดยประชุมออนไลน์ด้วยระบบ Zoom หากสนใจเข้าร่วมฟังแจ้งได้ที E-mail: aumpalika@gmail.com

Facebook Comments