ตารางสอบป้องกันโครงงาน นักศึกษาปริญญาโท สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (MIT) สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2562
เนื่องจากสถานการณ์ระบาดของไวรัส Covid-19 ทำให้ต้องหลีกเลี่ยงการอยู่สถานที่ที่รวมกลุ่มกันและไม่แออัด  ในการนี้ทางหลักสูตรฯจึงได้จัดให้มีการสอบโดยใช้โปรแกรม Zoom  เป็นตัวช่วยในการสอบครั้งนี้ 

  • วันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2563
    – คุณกิ่งกมล ชูแก้ว : หัวข้อ “การออกแบบระบบสารสนเทศสาหรับการจัดการงานวิจัย กรณีศึกษาสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ”
    คณะกรรมการสอบ : 1. ดร.สลิล บุญพราหมณ์ 2. ดร.ณิชนันทน์ กิตติพัฒนบวร 3. ผศ.ดร.สุภาภรณ์ ใจรังษี – คุณพิมพรรณ ลิ่มศิลา : หัวข้อ “การออกแบบระบบสนับสนุนงานแก้ไขเหตุขัดข้องโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสง กรณีศึกษาศูนย์ปฏิบัติการบำรุงรักษาเคเบิลใยแก้วนำแสงภูมิภาค พื้นที่ 3.1 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ”
    คณะกรรมการสอบ : 1. ผศ.ดร.ฐิมาพร เพชรแก้ว 2. ดร.ณิชนันทน์ กิตติพัฒนบวร 3. ผศ.ดร.สุภาภรณ์ ใจรังษี
Facebook Comments