ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรอบรมเดือนเมษายน 2563 โดยศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ซึ่งศูนย์บรรณสารฯ ได้จัดการอบรมในลักษณะของ Social Distancing หรือแบบออนไลน์ตามความสะดวกของผู้เข้าอบรม ทั้งนี้หากท่านไม่สะดวกที่จะมาอบรมในห้องที่ศูนย์บรรณสารฯ จัดเตรียมไว้ให้ สามารถติดต่อให้จัดอบรมแบบออนไลน์ หรือนอกเหนือจากตารางที่กำหนดไว้ โดยติดต่อได้ที่ โทร. 0-7567-3340 คุณอาภรณ์ ไชยสุวรรณ ลงทะเบียนออนไลน์ล่วงหน้า โดยสแกนคิวอาร์โค้ด หรือเว็บไซต์ https://clmkm.wu.ac.th/training/register/

Facebook Comments