การส่งรูปเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ เพื่อขอสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาเอก ภาคการศึกษาที่ 3/2562 นักศึกษาสามารถส่งคำร้องพร้อมเล่มฉบับสมบูรณ์ จำนวน  5 เล่ม
หรือส่งเป็น file (ทั้ง Word และ Pdf) มาที่ email : jjarinna@gmail.com ได้ที่เจ้าหน้าที่ภายในวันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2563

เอกสาร+คำร้องที่ต้องยื่นประกอบด้วย

Facebook Comments