ด้วยหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (MIT) สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ จะมีการสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษาระดับปริญญาโท

วันพฤหัสบดีที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00-15.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้อง 267 อาคารวิชาการ

  • นางสาวสลิลทิพย์ รัสมะโน : หัวข้อ “Knowledge-based ontology development for folk healers”
    โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์ ใจรังษี

ในการนี้จึงขอเชิญอาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วมฟังการสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

Facebook Comments