ด้วยหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (MIT) สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ จะมีการสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษาระดับปริญญาเอก

  • วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป ณ อาคารสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ห้อง AD3504
    – นางวลัยภรณ์ ศรเกลี้ยง : หัวข้อ “Test Path Prioritization for UML Activity Diagram using Weight Assignment Methods ”
    โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิมาพร เพชรแก้ว
    อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม : รองศาสตราจารย์ ดร.ชุลีรัตน์ จรัสกุลชัย

ในการนี้จึงขอเชิญอาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วมฟังการสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ทั้งนี้จะมีการ Teleconference จาก หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร

Facebook Comments