ด้วยหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (MIT) สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ จะมีการสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษาระดับปริญญาเอก

 • วันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ณ อาคารสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ห้อง AD3504
  – คุณจักริน วีแก้ว : หัวข้อ “Smart Real Time Reservoir Operation for Extreme Events Using Machine Learning ”
  โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : อ.ดร.ณิชนันทน์ กิตติพัฒนบวร
  อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปกรณ์ ดิษฐกิจ
 • วันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ณ อาคารสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ห้อง AD3504
  – คุณมรกต การดี : หัวข้อ “The Simulation of Virtual Pulse for Medical Training”
  โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : รองศาสตราจารย์ ดร.พูลพงษ์ บุญพราหมณ์
  อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลลา ตันตโยทัย

ในการนี้จึงขอเชิญอาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วมฟังการสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ทั้งนี้จะมีการ Teleconference จาก หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร

Facebook Comments