ด้วยศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาจัดอบรมการใช้โปรแกรม Turnitin ในวันศุกร์ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องอบรมสื่อการเรียนรู้ 1 อาคารบรรณสารและสื่อการศึกษา ชั้น 1

ขอเรียนเชิญคณาจารย์และนักศึกษาบัณฑิตศึกษาที่สนใจเข้าร่วมอบรมการใช้งานโปรแกรม Turnitin เข้าร่วมอบรมในเวลาดังต่อไปนี้

อาจารย์เวลา 10.00 – 12.00 น.

นักศึกษาเวลา 13.30 – 15.30 น.

ผู้สนใจคลิก  ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม

Facebook Comments