นักศึกษาหลักสูตรการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (MIT) สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “The 7th International Conference on Information Technology: IoT and Smart City (ICIT 2019) ระหว่างวันที่ December 20-23, 2019 ณ เซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน โ

– คุณสลิลทิพย์ รัสมะโน นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (MIT) ในที่ปรึกษาของ ผศ.ดร.สุภาภรณ์ ใจรังษี นำเสนอผลงานในหัวข้อ “Knowledge-based Ontology Development for Folk Medicine”

– คุณธิดา บุตรรักษ์ นักศึกษาระดับปริญญาเอก ในที่ปรึกษาของ ผศ.ดร.สุภาภรณ์ ใจรังษี นำเสนอผลงานในหัวข้อ “A Linear Time Algorithm for Finding Tandem Repeat in DNA Sequences”

และ คุณสุรางคนางค์ เจริญรักษ์ นักศึกษาระดับปริญญาเอก ในที่ปรึกษาของ ผศ.ดร.สุภาภรณ์ ใจรังษี นำเสนอผลงานในหัวข้อ “Algorithm for Palindrome Detection by Suffix Heap”โดยมี ผศ.ดร.สุภาภรณ์ ใจรังษี เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

Facebook Comments