เมื่อวันที่ 6 – 7 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านคณาจารย์สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์เข้าร่วมการฝึกอบรม IKCEST Training Program for Silk Road Engineering Science and Technology Development ซึ่งจัดโดยศูนย์กิจการนานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับมหาวิทยาลัย Xi’an Jiaotong University ประเทศจีน ณ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. สุรินทร์ ไหมศรีกรด รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการสอน เป็นประธานในพิธีเปิดเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

สำหรับหัวข้อในการฝึกอบรมนั้น มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้เชิญวิทยากรจากมหาวิทยาลัย Xi’an Jiaotong University ประเทศจีน จำนวน 8 คน ประกอบด้วย
1) Mr. Du Haiphong, Senior Engineering, School of Continuing Education, as a Project Manager บรรยายหัวข้อ Project Introduction
2) Mr. Shi Bin, Lecturer, School of Electronic and Information Engineering บรรยายหัวข้อ Cloud Computing, what is the next step?
3) Assoc. Prof. Dr. Luo Minnan, School of Electronic and Information Engineering บรรยายหัวข้อ Introduction to Machine Learning
4) Assoc. Prof. Dr. Lyu Na, School of Electronic and Information Engineering บรรยายหัวข้อ Big Data Processing and Deep Learning
5) Assoc. Prof. Dr. Feng Guangyi, School of Foreign Languages บรรยายหัวข้อ China’s Opening: A Historical Review
6) Assoc. Prof. Dr. Quan Yanmin, School of Law บรรยายหัวข้อ How Foreigners’ Copy Right are protected in China
7) Assoc. Prof. Dr. Fan Wenjiuan, School of Foreign Languages บรรยายหัวข้อ Culture Difference between China & West
8) Assoc. Prof. Dr. Jin Rong, School of Foreign Languages บรรยายในหัวข้อ China Historical Review

ทั้งนี้ มีคณาจารย์และนักศึกษาจากสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ และวิทยาลัยนานาชาติ เข้าร่วมกว่า 120 คน

ขอขอบคุณภาพเเละเนื้อหาข่าวจาก ส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Facebook Comments