ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรอบรมเดือนธันวาคม 2562 โดยศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
โดยมีหลักสูตรอบรม ดังนี้

  • การสืบค้นฐานข้อมูลวิจัยด้านสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ วันที่ 16 ธ.ค. 62 เวลา 09.00 -11.00 น.
  • การสืบค้นฐานข้อมูลวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 18 ธ.ค. 62 เวลา 09.00 -11.00 น. และวันที่ 20 ธ.ค. 62 เวลา 09.00 – 11.00 น.
  • การสืบค้นฐานข้อมูลวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ วันที่ 6 ธ.ค. 62 เวลา 09.00-11.00 น. และวันที่ 13 ธ.ค. 62 เวลา 13.30 – 15.30 น.
  • การสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศจาก OPAC วันที่ 12 ธ.ค. 62 เวลา 10.00-11.00 น. และวันที่ 26 ธ.ค. 62 เวลา 10.00 – 11.00 น.
  • การจัดการอ้างอิงและบรรณานุกรมด้วยโปรแกรม EndNote วันที่ 6 ธ.ค. 62 เวลา 13.30 – 15.30 น.
  • การสร้างสื่ออิเล็กทรอนิกส์จากไฟล์ Power Point สำหรับ e- Learning วันที่ 9 ธ.ค. 62 เวลา 13.30 – 16.00 น.

ผู้สนใจลงทะเบียนอบรมฟรีทุกหลักสูตร ได้ที่ https://clmkm.wu.ac.th/training/register

(หมายเหตุ หากมีผู้สนใจลงทะเบียนแต่ละหลักสูตร น้อยกว่า 5 คน ศูนย์บรรณสารฯขอสงวนสิทธิ์ ในการเลื่อนการอบรม และจะแจ้งให้ทราบทาง e-mail)

Facebook Comments