ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาเข้าร่วมฟังการบรรยาย Big data processing and deep learning และ From cloud computing to edge computing โดยนักวิชาการจาก Xian Jiaotong University

ในวันที่ 6 – 7 ธันวาคม 2562 ห้องประชุม 4 ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม ผู้สนใจเข้าร่วมอบรมจะได้รับ Certificate โดยผู้เข้าร่วมอบรมจะต้องอยู่รับการอบรมครบทั้ง 2 วัน

ลงทะเบียนได้ที่ https://www.wjx.cn/jq/50604613.aspx ภายในวันที่ 4 ธันวาคม 2562 (ก่อนเวลา 14.00 น.)

Facebook Comments