การส่งคำร้องขอสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ สอบวิทยานิพนธ์และคำร้องขอแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาโครงร่างวิทยานิพนธ์ คำร้องขอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2562 นักศึกษาสามารถยื่นคำร้องส่งและรูปเล่มวิทยานิพนธ์ จำนวน  5 เล่ม ได้ที่เจ้าหน้าที่ภายในวันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม 2562

เอกสาร+คำร้องที่ต้องยื่นประกอบด้วย

Facebook Comments