ตารางนำเสนอ วิชา MIT-991 Seminar/ITM60-991 Thesis ภาคเรียนที่ 2/2562

กำหนดวันส่งเอกสาร

  1. นักศึกษาที่นำเสนอวันที่ 14 – 15 ธันวาคม 2562 ให้ส่งเอกสารภายในวันศุกร์ที่ 14
    ธันวาคม 2562 ก่อนเวลา 12.00 น.
  2. นักศึกษาที่นำเสนอวันที่ 21 ธันวาคม 2562 ให้ส่งเอกสารภายในวันศุกร์ที่ 20
    ธันวาคม 2562 ก่อนเวลา 12.00 น.

ส่ง E-mail ที่ << lin.dec11@gmail.com และ aumpalika@gmail.com

Facebook Comments