พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.26 น. ณ หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ในการนี้ทางหลักสูตรการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแสดงความยินดีกับดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิต ที่เข้าร่วมในพิธีพระราชทานพระปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2561 ด้วยนะคะ

Facebook Comments