นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (MIT) สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

คุณจงสุข คงเสน นักศึกษาระดับปริญญาเอก นำเสนอผลงานในหัวข้อ ” ระบบควบคุมการรดน้ำอัจฉริยะ กรณีศึกษาโรงเพาะชำอุทยานพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
(Smart Watering Control System: A Case Study of Botanical Nursery Walailak University)”
และคุณเสกสรร มณี นักศึกษาระดับปริญญาโท โดยมี ดร.สลิล บุญพราหมณ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษานำเสนอผลงานในหัวข้อ “การพัฒนาแอพพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ เพือติดตามและควบคุมอุปกรณ์เครืองใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน โดยใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตประสานสรรพสิง (Development of Mobile Application for Monitoring and Control Home Appliance using Internet of Things Technology)”

ในการประชุม National Conference on Information Technology (NCIT2019) ระหว่างวันที่ 24-25 ตุลาคม​ 2562​ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น กรุงเทพมหานคร

Facebook Comments