ด้วยหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ จัดสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ โดยมีกำหนดการดังนี้

วันอังคารที่ 15 ตุลาคม 2562 เวลา 11.00-13.00 น. 
ห้องสมุด MIT
60211018 นายประเสริฐ เพ็งแก้ว


หัวข้อ “

การสอนการเขียนโปรแกรมโครงสร้างแบบวนซ้ำซับซ้อน
ด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม

” 
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : อ.ดร.สลิล บุญพราหมณ์

Facebook Comments