เนื่องด้วยศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ขอเรียนเชิญคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเรื่อง การใช้ฐานข้อมูล GALE eBooks และ GALE OneFile: Select โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ คุณธนกฤต ลภัสศิริกุล ( Senior Sales Executive, Gale ) ในวันอังคาร ที่ 8 ตุลาคม 2562 เวลา 14:30 – 16:00 น. ณ ห้องสื่อการเรียนรู้ ชั้น 1 อาคารศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา เนื้อหาการฝึกอบรม มีดังนี้

1) สิทธิ์และช่องทางสำหรับการเข้าใช้ฐานข้อมูล GALE eBooks และความสะดวกเมื่อใช้งานจากภายนอกเครือข่าย

2) คุณสมบัติของเครื่องมือช่วยเหลือต่างๆ เพื่อใช้ในการค้นคว้า เช่น การทำไฮไลต์ข้อความออนไลน์, การฟังเนื้อหา, การเชื่อมต่อกับระบบ Cloud และอีกมากมาย

3) การใช้ฐานข้อมูลวารสารสหสาขาวิชา GALE OneFile: Select ด้วยเนื้อหาที่อัพเดตใหม่ทุกวัน

4) การสืบค้น GALE eBooks ร่วมกับฐานข้อมูลวารสาร GALE OneFile: Select (Cross Search)

เพื่อเพิ่มความสะดวก และความหลากหลายของเนื้อหา ผู้สนใจเข้าอบรม กรุณาลงทะเบียนออนไลน์ที่ลิ้งค์นี้ https://forms.gle/UBjiKvA7hrW6Wrhp6 รับจำนวน 35 ท่านแรกเท่านั้น!! สอบถามข้อมูลเพิ่มได้ที่ คุณกิตติพร ศรีเพ็ชร โทร.075-673344 อีเมล์ wulibrary@gmail.com

Facebook Comments