การลงทะเบียนเรียนล่วงหน้าและการลงทะเบียนเรียนสาย (ยึดตามปฏิทินการศึกษาของศูนย์บริการการศึกษา)

เอกสารแนบ: รายวิชาที่เปิด 2-2562

  1. การลงทะเบียนเรียนล่วงหน้าสามารถลงได้ตั้งแต่วันนี้ – 29 กันยายน 2562 ตามปฏิทินการศึกษาของศูนย์บริการการศึกษา นักศึกษาสามารถลงทะเบียนได้ในระบบ ces.wu.ac.th
  2. หากนักศึกษาได้ดำเนินการกดปุ่มลงทะเบียนและยืนยันเรียบร้อยแล้ว หากต้องการจะแก้ไข นักศึกษาสามารถเข้าไปแก้ไขรายละเอียดการลงทะเบียนเรียนได้ใหม่ช่วงลงทะเบียนเรียนสาย 21-27 ตุลาคม 2562
  3. การลงทะเบียนเรียนสาย (กรณีที่นักศึกษาไม่ลงทะเบียนเรียนล่วงหน้าในระยะเวลาที่กำหนด )
    นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนสายได้ในช่วง 21-27 ตุลาคม 2562

การรักษาสภาพและลาพักการศึกษา

  1. ระยะเวลาการยื่นคำร้องและชำระเงินค่ารักษาสภาพและขอลาพักการศึกษา (แบบฟอร์ม >> คำร้องขอลาพักและรักษาสภาพ) ได้ระหว่างวันที่ 21 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2562
  2. หากนักศึกษาที่ทำการ “รักษาสภาพและลาพักการศึกษา” ในภาคการศึกษาที่ 1/2562 ไว้ และต้องการลงทะเบียนในภาคการศึกษาที่ 2/2562 ให้นักศึกษาปฏิบัติตามขั้นตอนการของศูนย์บริการการศึกษา ดังนี้ หรือคลิกรายละเอียดตามลิ้งค์ที่แนบ
    เปิดระบบยื่นคำร้องขอกลับเข้าศึกษา Online สำหรับนักศึกษาที่มีสถานะ “ลาพักการศึกษา”

นักศึกษา Login เข้าสู่ระบบ
เลือกเมนู “คำร้อง Online”
เลือกเมนูย่อย “คำร้องขอกลับเข้าศึกษา”
อ่านคำชี้แจง และเลือกทำรายการตามขั้นตอนไปตามลำดับ
หลังยื่นไปแล้ว รอการอนุมัติ โดยหลังจากที่ได้รับอนุมัติ นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาถัดไปตามปฏิทินการศึกษาได้ทันที

Facebook Comments