บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดโครงการ “เสริมสร้างความรู้ในการเลือกวารสารเพื่อการเผยแพร่งานวิจัย” เพื่อให้สามารถสืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย เตรียม บทความวิจัยให้สอดคล้องกับขอบเขตของวารสาร และเลือกวารสารที่เหมาะสมกับงานวิจัยสําหรับการเผยแพร่ได้ โดยโครงการจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 – 15.30 น. ณ ห้อง AD1108 ชั้น 1 โซนสีฟ้า อาคารปฏิบัติการ สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ผู้ที่สนใจสามารถแจ้งชื่อเข้าร่วมได้ผ่านทาง http://bit.ly/2HdftsZ ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 28 สิงหาคม 2562

Facebook Comments