ด้วยหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ จัดสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ โดยมีกำหนดการดังนี้

วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2562 เวลา 18.00-20.00 น. 
ห้อง AD3504 ชั้น 3 ณ อาคารสถาปัตยกรรมและการออกแบบ 
58310152 นางสาวสิรนุช เหมทานนท์


หัวข้อ “Major Depressive Disorder Detection from Facebook” 
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : ดร.ณิชนันทน์ กิตติพัฒนบวร
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม : รศ.ดร.สายฝน เอกวรางกูร

วัน
ศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 เวลา 18.00-20.00 น.
ห้อง AD3504 ชั้น 3 ณ อาคารสถาปัตยกรรมและการออกแบบ 
59310094 นางจงสุข คงเสน

หัวข้อ “Efficient Pattern Matching Approaches to Find Clustered-Clumps” 
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : ผศ.ดร.สุภาภรณ์ ใจรังษี
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม : ดร.พุทธิพร ธนธรรมเมธี

ในการนี้จึงขอเชิญอาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วมฟังการสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ทั้งนี้จะมีการ Teleconference จาก หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร

Facebook Comments