วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรม

  1. เข้าใจวิวัฒนาการของจริยธรรมการวิจัย หลักจริยธรรมการวิจัยพื้นฐาน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หลักการและเกณฑ์การพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ การประเมินความเสี่ยงและคุณประโยชน์ที่อาสาสมัครในโครงการวิจัยจะได้รับ จริยธรรมการวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์ กระบวนการขอความยินยอมผู้เข้าร่วมการวิจัยประเด็นพิจารณาด้านจริยธรรมในการวิจัยแบบต่างๆ การปฏิบัติที่ดีในการทำวิจัย วิธีดำเนินงานคณะกรรมการจริยธรรมฯ ที่เป็นมาตรฐาน และจริยธรรมในการตีพิมพ์ผลงานวิจัย
  2. สามารถพัฒนาคุณภาพการศึกษาวิจัยให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลว่าด้วยเรื่องจริยธรรมการวิจัย

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
1. คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และสถาบันต่างๆ
2. คณาจารย์ นักศึกษา และนักวิจัย ที่ทำวิจัยเกี่ยวข้องกับมนุษย์

จำนวนผู้เข้ารับการอบรม
       รับจำนวนจำกัด 200  คน

ระยะเวลาที่จัดฝึกอบรม

จำนวน 2 วัน ในวันที่ 15-16 สิงหาคม 2562

สถานที่จัดฝึกอบรม

ห้อง 5310 อาคารเรียนรวม 5  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  จังหวัดนครศรีธรรมราช

ติดต่อสอบถาม

สุดารัตน์ ช้างโรง เลขานุการ คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โทร 0-7567-2554 e-mail: csudarat@mail.wu.ac.th

ลิงค์สำหรับสมัครออนไลน์

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc2h3xD7xXmPQq1mEtmaHuk76g3vFWknNdtXz2UIRhs1M5LvQ/viewform


รายละเอียดโครงการอบรม

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม : https://rihs.wu.ac.th/?p=6792&fbclid=IwAR3b87Tt2vNKfJlJLCMYVoJ4xj8f3fGnzsCO0DZw04DHSYY1gUVOSXEMfbA

Facebook Comments