ในวันเสาร์และวันอาทิตย์ที่ 20-21 กรกฎาคม 2562 ทางหลักสูตรการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัด Workshop การเขียนโครงร่างวิทยานิพนธ์ ให้กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยมีคณาจารย์ได้บรรยายและให้นักศึกษาลงมือปฏิบัติในหัวข้อดังนี้

รศ.ดร.พูลพงษ์ บุญพราหมณ์ – Design Thinking

ดร.สลิล บุญพราหมณ์ – การสืบค้น (การเขียนบรรณานุกรม/อ้างอิง)

ดร.ณิชนันทน์ กิตติพัฒนบวร – Research methodology และการเขียน Proposal

โดย : ศรินนา จำปากลาย

Facebook Comments