คุณศักดิ์ชัย เมืองศรีนุ่น นักศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (MIT) สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.พูลพงษ์ บุญพราหมณ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

นำเสนอผลงานในหัวข้อ “Game Elements to Promote Walking for Thais Working Adults”

ในการประชุมวิชาการนานาชาติ 2019 16th International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering (JCSSE) ระหว่างวันที่ 10-12 July 2019 ณ Amari Pattaya, Chonburi

โดย : ศรินนา จำปากลาย

Facebook Comments