เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ จัดงานการประชุมวิชาการระดับชาติ สารสนเทศศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 1 (National Conference on Informatics : NCIs) โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานอย่างเป็นทางการ ซึ่งงานการประชุมวิชาการระดับชาติ สารสนเทศศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 1 จัดขึ้นในหัวข้อ “Smart Learning” ณ ห้อง AD 1307 อาคารสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ ทั้งคณาจารย์  นักวิชาการ นักศึกษา และ ผู้สนใจโดยทั่วไปจากสถาบันต่างๆ ทั้งนี้มีจำนวนผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงานทั้งสิ้น 37 ท่าน  และมีผู้นำเสนอผลงาน 34 บทความ จาก 14 สถาบันทั่วประเทศ   ในงานนี้มีนักศึกษาหลักสูตร MIT ได้เข้าร่วมนำเสนอบทความในการประชุมวิชาการดังกล่าวด้วย

โดยในงานนี้มีนักศึกษาหลักสูตร MIT ระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก ได้เข้าร่วมนำเสนอบทความในการประชุมวิชาการดังกล่าวในหัวข้อดังนี้

คุณประเสริฐ เพ็งแก้ว นักศึกษาระดับปริญญาโท 
อาจารย์.ดร.สลิล บุญพราหมณ์ : อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
นำเสนอผลงานในหัวข้อ : การเรียนการเขียนโปรแกรมโครงสร้างแบบวนซ้ำด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม

คุณอัจจิมา ปุ่นสุวรรณ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิมาพร เพชรแก้ว : อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน

นำเสนอผลงานในหัวข้อ การค้นหาปัจจัยที่ส่งผลต่อการพ้นสภาพกลางคันของนักศึกษา โดยใช้เทคนิคการค้นหากฎความสัมพันธ์

คุณจักริน วีแก้ว นักศึกษาระดับปริญญาเอก

อาจาย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : ดร.ณิชนันทน์ กิตติพัฒนบวร

นำเสนอผลงานในหัวข้อ การตรวจจับการทุจริตของผู้ให้บริการทางการแพทย์ โดยใช้เทคนิคการหากฎความสัมพันธ์

รองศาสตราจารย์ ดร.พูลพงษ์ บุญพราหมณ์ คณบดีสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ กล่าวรายงานในนามของผู้จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ “สารสนเทศศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 1” โดยกล่าวถึงการจัดงานในครั้งนี้ว่า ต้องการให้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นเวทีในการเผยแพร่ผลงานวิชาการและนวัตกรรมในด้านเทคโนโลยีสารสนเท ซอฟต์แวร์และระบบอัจฉริยะ การจัดการสารสนเทศและสื่อดิจิทัล นิเทศศาสตร์ เทคโนโลยีมัลติมีเดีย แอนิเมชัน และเกม รวมถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในปีนี้ เน้นงานวิชาการและนวัตกรรมด้าน Smart Learning และมีการบรรยายพิเศษของผู้ทรงคุณวุฒิ หัวข้อ “Technology for Teaching and Learning in the next Century” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิศปัตย์ ชัยช่วย ผู้จัดทำหลักสูตรบัณฑิตพันธ์ใหม่รุ่นแรก  ที่ได้รับการอนุมัติหลักสูตรจาก สกอ. และช่วงบ่ายมีการนำเสนอผลงานวิชาการแบบบรรยาย (Oral Presentation) ในหัวข้อ Information Technology and Innovation, Software and Intelligence System, Digital Learning and Services Design, Mass Communication และ Multimedia Animation and Game

Credit ข่าวและภาพจาก
https://informatics.wu.ac.th/?p=12170

โดย : ศรินนา จำปากลาย

Facebook Comments