ตารางนำเสนอ วิชา MIT-991 Seminar/ITM60-991 Thesis ภาคเรียนที่ 1/2562

กำหนดวันส่งเอกสาร

  1. นักศึกษาที่นำเสนอวันที่ 24 สิงหาคม 2562 ให้ส่งเอกสารภายในวันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 ก่อนเวลา 12.00 น.
  2. นักศึกษาที่นำเสนอวันที่ 25 สิงหาคม 2562 ให้ส่งเอกสารภายในวันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 ก่อนเวลา 12.00 น.
  3. นักศึกษาที่นำเสนอวันที่ 31 สิงหาคม 2562 ให้ส่งเอกสารภายในวันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562 ก่อนเวลา 12.00 น.
  4. นักศึกษาที่นำเสนอวันที่ 1 กันยายน 2562 ให้ส่งเอกสารภายในวันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562 ก่อนเวลา 12.00 น.

ส่ง E-mail ที่ << lin.dec11@gmail.com และ aumpalika@gmail.com

หมายเหตุ หากในวันที่กำหนดให้นักศึกษาไม่สามารถนำเสนอได้ ให้นักศึกษาที่จะต้องดำเนินการแลกลำดับการนำเสนอและแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562

Facebook Comments