นักศึกษา MIT ปีการศึกษา 2562 เข้าร่วมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่กับทางบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา

Facebook Comments