ด้วยหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ จะมีการสอบวิทยานิพนธ์ โดยมีกำหนดการดังนี้

วันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2562 เวลา 18.00-20.00 น.
ห้อง AD3501 ชั้น 3 ณ อาคารสถาปัตยกรรมและการออกแบบ
56310089 นายวชิร ยั่งยืน


หัวข้อ “An Information Behavior Model under Collaboration Perspective between User and System for Information Retrieval”
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : ผศ.ดร.ฐิมาพร เพชรแก้ว
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม : ผศ.ดร.ศิวนาท นันทพิชัย

วันพุธที่ 12 มิถุนายน เวลา 18.00-20.00 น.
ห้อง AD3501 ชั้น 3 ณ อาคารสถาปัตยกรรมและการออกแบบ
56310048 นายศักดิ์ชัย เมืองศรีนุ่น

หัวข้อ “Gamification Design Framework in Healthcare and Well-being Context: To Promote Walking in Thais Working Adults”
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : รศ.ดร.พูลพงษ์ บุญพราหมณ์
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม : ผศ.ดร.วัลลา ตันตโยทัย

ในการนี้จึงขอเชิญอาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วมฟังการสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว
ทั้งนี้จะมีการ Teleconference จาก หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร

Facebook Comments