การส่งคำร้องขอสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์และคำร้องขอแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาโครงร่างวิทยานิพนธ์ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2561 นักศึกษาสามารถยื่นคำร้องส่งและรูปเล่มโครงร่างวิทยานิพนธ์ จำนวน  5 เล่ม ได้ที่เจ้าหน้าที่ภายในวันคารที่ 9 เมษายน 2562

เอกสาร+คำร้องที่ต้องยื่นประกอบด้วย

Facebook Comments