การส่งรูปเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ เพื่อขอสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาเอก ภาคการศึกษาที่ 3/2561นักศึกษาสามารถส่งคำร้องพร้อมเล่มฉบับสมบูรณ์จำนวน  5 เล่ม ได้ที่เจ้าหน้าที่ภายในวันอังคารที่ 9 เมษายน 2562

เอกสาร+คำร้องที่ต้องยื่นประกอบด้วย

Facebook Comments