อนุสนธิประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงวันที่ 23 เมษายน พ.ศ.2561 ได้ประกาศอัตราค่าบริการของสถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ไปแล้ว นั้น เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 24 (1) (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ.๒๕๓๕ จึงขอยกเลิกประกาศดังกล่าวข้างต้น และออกประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง อัตราค่าบริการของสถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2562

Facebook Comments