ด้วยหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ จะมีการสอบวิทยานิพนธ์ โดยมีกำหนดการดังนี้

  • วันอังคารที่ 12 มีนาคม เวลา 18.00-20.00 น.
    ห้อง AD3501 ชั้น 3 ณ อาคารสถาปัตยกรรมและการออกแบบ 56310071 คุณบุญธิดา จิรรัตนโสภา – หัวข้อ “A Study on Text Classification and Keyword Extraction in a Hierarchical Category Structure” อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : ดร.สลิล บุญพราหมณ์
    อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม : ศ.ดร.ธนารักษ์ ธีระมั่นคง
  • วันพุธที่ 13 มีนาคม เวลา 18.00-20.00 น.
    ห้อง AD3501 ชั้น 3 ณ อาคารสถาปัตยกรรมและการออกแบบ 56310097 คุณเกสรา เพชรกระจ่าง – หัวข้อ “A Thai Question Answering System For Diabetes Care” อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : ดร.ณิชนันทน์ กิตติพัฒนบวร อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม : ผศ.ดร.วัลลา ตันตโยทัย

ในการนี้จึงขอเชิญอาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วมฟังการสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ทั้งนี้จะมีการ Teleconference จาก หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร

Facebook Comments