ตารางนำเสนอ วิชา MIT-991 Seminar/ITM60-991 Thesis ภาคเรียนที่ 3/2561

  1. ชี้แจงการสัมมนาในรายวิชา MIT – 991 Seminar ในวันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2562 เวลา 09.30 – 12.00 น.
  2. รายละเอียดกำหนดการนำเสนอตามเอกสารแนบ <<<< เอกสารแนบ

กำหนดวันส่งเอกสาร
1. นักศึกษาที่นำเสนอวันที่ 30 มีนาคม 2562 ให้ส่งเอกสารภายในวันศุกร์ที่ 29
มีนาคม 2562 ก่อนเวลา 12.00 น.
2. นักศึกษาที่นำเสนอวันที่ 20-21 เมษายน 2562 ให้ส่งเอกสารภายในวันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562 ก่อนเวลา 12.00 น

ส่ง E-mail ที่ << lin.dec11@gmail.com และ aumpalika@gmail.com

หมายเหตุ
*** หากในวันที่กำหนดนักศึกษาไม่สามารถนำเสนอได้ นักศึกษาที่จะต้องดำเนินการแลกลำดับการนำเสนอและแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบ 3 สัปดาห์ก่อนถึงกำหนด

Facebook Comments